Home

kolikmam.cz helplinka 844 111 777

Podmínky poskytování a užívání uživatelského účtu www.kolikmam.cz platné od 1.5.2016

(dále jen „Podmínky“)

Článek 1 Úvodní ustanovení

1.   CRIF CZ provozuje internetový portál „kolikmam.cz“ (dále jen „Internetový portál“) na internetové adrese www.kolikmam.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní(dále jen „Webové rozhraní www.kolikmam.cz“). V rámci Internetového portálu nabízejí služby a produkty následující subjekty:

a.    CRIF CZ;
b.    CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., IČO: 261 99 696, se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ: 140 00, zapsaná            v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6735 (dále jen „CBCB“);
c.    CNCB – Czech NonBanking Credit Bureau, z.s.p.o., IČO: 712 36 384, se sídlem Praha 4, Nusle, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 140 00, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 58499 (dále jen „CNCB“).
(společně dále jen jako „Poskytovatelé“)

2.    Tyto Podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti fyzické osoby - Uživatele, který má zájem využívat uživatelské rozhraní (dále jen „Uživatelský účet“) Webového rozhraní www.kolikmam.cz a jeho prostřednictvím mít přístup ke službám či produktům Poskytovatelů a provozovatele Internetového portálu – společnosti CRIF CZ - vyplývající ze smlouvy o poskytování a užívání uživatelského účtu www.kolikmam.cz uzavírané mezi CRIF CZ a Uživatelem (dále jen „Smlouva o uživatelském účtu“).

3.    Tyto Podmínky se nevztahují na konkrétní smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem, jehož předmětem je poskytnutí služby, či dodání produktu, nabízených prostřednictvím Internetového portálu. Služby a produkty nabízené Poskytovateli prostřednictvím Internetového portálu budou poskytované na základě objednávky Uživatele provedené prostřednictvím Uživatelského účtu a podmínky jejich dodání jsou stanoveny zvláštními podmínkami (např. Podmínky výpisu BRKI). Uživatel bude vždy včas, tj. v rámci výběru služby nebo produktu a ještě před potvrzením samotné objednávky, informován o tom, které podmínky se uplatní v případě konkrétní objednávky.

4.    Ustanovení odchylná od těchto Podmínek je možné sjednat ve Smlouvě o uživatelském účtu. Odchylná ujednání ve Smlouvě o uživatelském účtu mají přednost před ustanoveními Podmínek.

5. Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Článek 2 Uživatelský účet

1.    Uživatelský účet představuje neveřejnou část Internetového portálu, která je vyhrazena konkrétnímu Uživateli, kterému slouží pro objednávání jednotlivých produktů či služeb nabízených prostřednictvím Internetového portálu Poskytovateli. Pro přístup k Uživatelskému účtu je nutné jedinečné uživatelské jméno a heslo (dále jen „Přístupové údaje“). Jeden Uživatel může mít přístup pouze do jediného Uživatelského účtu.

2.    Uživatel není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám. 

3.    Uživatel je povinen udržovat Přístupové údaje v tajnosti,nepředávat je a nezpřístupňovat třetím osobám a bere na vědomí, že CRIF CZ, ani ostatní Poskytovatelé nenesou odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Uživatele. Dojde-li ke ztrátě Přístupových údajů nebo Uživatel zjistí, že jeho Přístupové údaje byly zneužity třetí osobou, je povinen o tom neprodleně informovat CRIF CZ, který takové Přístupové údaje zablokuje a vystaví Uživateli nové Přístupové údaje, konkrétně heslo.

4.    Uživatel má možnost prostřednictvím Uživatelského účtu nahlížet do historie svých úkonů v rámci Uživatelského účtu, např.realizované objednávky produktů a/nebo služeb, obnova hesla, atd. Uživateli je takto k dispozici transakční historie, historie plateb, časově omezený archív výpisů BRKI a NRKI objednaných online, s výjimkou objednávek výpisů z BRKI a NRKI zasílaných Uživateli poštou tzv. na dobírku. 

5.    Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu Internetového portálu, hardwarového a softwarového vybavení CRIF CZ, jednotlivých subsystémů, popř. třetích osob (např. bankovní platební brány apod.).

Článek 3 Žádost o zřízení uživatelského účtu, přístupové údaje a uzavření smlouvy o uživatelském účtu

1.    Uživatelský účet bude Uživateli zřízen na základě žádosti o zřízení Uživatelského účtu a o zaslání Přístupových údajů (dále jen „Žádost o přístupové údaje“), která bude úplně a správně vyplněna a doručena CRIF CZ. Žádost o přístupové údaje je k dispozici v elektronické podobě na https://klient.kolikmam.cz/Account/OnlineRegistration, nebo v listinné podobě v Klientském centru, které se nachází na adrese sídla společnosti CRIF CZ. Vyplněnou Žádost o přístupové údaje může Uživatel také doručit prostřednictvím informačního systému datových schránek [1] do datové schránky CRIF CZ (IČ: 26212242, číslo DS: r4qdcbe). 

2.    V Žádosti o přístupové údaje, stejně jako při objednávání produktů a služeb prostřednictvím Uživatelského účtu, je Uživatel povinen uvádět pouze vlastní, správné, pravdivé a přesné údaje. Údaje uvedené v Žádosti o přístupové údaje a v rámci Uživatelského účtu je Uživatel povinen při jakékoli jejich změně aktualizovat osobně v Klientském centru nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (poštou) s úředně ověřeným podpisem. Údaje uvedené Uživatelem v Žádosti o přístupové údaje, v rámci Uživatelského účtu i při objednávání produktů a služeb prostřednictvím Uživatelského účtu, jsou společností CRIF CZ považovány za správné. 

3.    CRIF CZ provede na základě Uživatelem úplně a správně vyplněné Žádosti o přístupové údaje registraci Uživatele, vygeneruje pro Uživatele jeho Přístupové údaje a připraví návrh Smlouvy o uživatelském účtu a vše doručí, s výjimkou uzavření Smlouvy o uživatelském účtu v Klientském centru, Uživateli prostřednictvím 

a.    provozovatele poštovních služeb (poštou) do vlastních rukou, nebo 
b.    informačního systému datových schránek do datové schránky Uživatele v případě, že Uživatel zaslal svoji Žádost o přístupové údaje do datové schránky CRIF CZ.

Uživatel souhlasí s tím, že v případě, že mu budou zaslány Přístupové údaje k Uživatelskému účtu a návrh Smlouvy o uživatelském účtu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (poštou) do vlastních rukou (viz písm. a. tohoto odstavce 3.), bude na obálce uvedeno datum jeho narození pro jednoznačnou identifikaci adresáta.

4.   Registrace i zaslání Přístupových údajů a návrhu Smlouvy o uživatelském účtu je Uživateli poskytována zdarma.

5.   Uživatel, který obdrží návrh Smlouvy o uživatelském účtu a jehož zájem o zřízení Uživatelského účtu stále trvá, podepíše Smlouvu o uživatelském účtu a jedno podepsané vyhotovení doručí CRIF CZ, s výjimkou uzavření Smlouvy o uživatelském účtu v Klientském centru, v následující formě a způsobem:

a.   vlastnoručně podepsaná v listinné podobě doručená prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (poštou) na adresu sídla CRIF CZ;

b.   v elektronické formě opatřená zaručeným elektronickým podpisem vč. časového razítka [2] doručená do datové schránky CRIF CZ.

6.    Jakmile je CRIF CZ doručena Uživatelem podepsaná Smlouva o uživatelském účtu v souladu s ustanovením odstavce 5. tohoto článku, odešle CRIF CZ na adresu elektronické pošty, kterou uvedl Uživatel v Žádosti o přístupové údaje, desetimístný kontrolní kód, který bude spolu s Přihlašovacími údaji sloužit jako další ověřovací prvek při jeho prvním přihlášení (dále jen „Kontrolní kód“).

7.   Uživatelský účet bude aktivován, jestliže budou splněny současně tyto podmínky:

a.   společnosti CRIF CZ byla ve lhůtě 90 dní ode dne, kdy byl Uživateli odeslán návrh Smlouvy o uživatelském účtu, doručena Smlouva o uživatelském účtu podepsaná Uživatelem,
b.   Uživatel ve lhůtě 180 dní od doručení jím podepsané Smlouvy o uživatelském účtu společnosti CRIF CZ (dále jen „Lhůta pro aktivaci“) zadal správně Kontrolní kód a Přístupové údaje do Webového rozhraní www.kolikmam.cz, přičemž o datu doručení Smlouvy o uživatelském účtu společnosti CRIF CZ bude Uživatel informován zprávou zaslanou na adresu elektronické pošty, kterou uvedl ve své Žádosti o přístupové údaje, která bude také obsahovat Kontrolní kód. 

8.   S výjimkou situace podle odstavce 9. tohoto článku je Uživatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o uživatelském účtu bez uvedení důvodu do čtrnácti  dnů od jejího uzavření. Odstoupení je účinné dnem doručení jeho písemného vyhotovení na adresu sídla CRIF CZ.

9.   Uživatel není oprávněn odstoupit od Smlouvy o uživatelském účtu během čtrnácti dnů od jejího uzavření v případě, že mu v této lhůtě byla již prostřednictvím Uživatelského účtu jedním z Poskytovatelů dodána služba či produkt ve formě digitálního obsahu, a to nikoli na hmotném nosiči.

10.   Jestliže marně uplynula Lhůta pro aktivaci, tj. Uživatel v této lhůtě neaktivoval svůj Uživatelský účet zadáním Kontrolního kódu a Přístupových oprávnění do Webového rozhraní www.kolikmam.cz, CRIF CZ Uživatelský účet zruší. V případě, že by Uživatel chtěl využít možností Uživatelského účtu, musí doručit CRIF CZ novou Žádost o přístupové údaje.

 Článek 4 Změna Přístupových údajů, aktualizace dat a zrušení Uživatelského účtu

1.    Uživatel je oprávněn změnit kdykoli své heslo pro přístup do Uživatelského účtu. Změnu je možno realizovat prostřednictvím speciálního online formuláře, který je k dispozici v rámci Uživatelského účtu.

2.    Údaje uvedené v Žádosti o přístupové údaje a v rámci Uživatelského účtu je Uživatel povinen při jakékoli jejich změně aktualizovat. Aktualizace povinných položek Žádosti o přístupové údaje (s výjimkou adresy elektronické pošty, telefonního čísla pevné linky a mobilního telefonu, čísla a druhu osobního dokumentu, adresy trvalého bydliště, korespondenční adresy)je možná výhradně osobně v Klientském centru nebo písemně formou žádosti s úředně ověřeným podpisem zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (poštou).

3.    CRIF CZ jako provozovatel Internetového portálu může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v následujících případech:

a.    Uživatel svůj Uživatelský účet nevyužívá déle než dva roky,
b.    Uživatel o zrušení Uživatelského účtu písemně požádá,
c.    Uživatel poruší své povinnosti ze Smlouvy o uživatelském účtu, vč. Podmínek
d.    Uživatel neaktivoval Uživatelský účet podle odstavce 5. článku 3. Podmínek.

Článek 5 Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

1.    Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).

2.    Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, státní příslušnost, druh osobního dokladu, číslo osobního dokladu, rodné číslo, pohlaví, datum narození, místo narození, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen „Osobní údaje“).

3.    V souvislosti s uzavřením Smlouvy o uživatelském účtu, s využíváním Uživatelského účtu a služeb a/nebo produktů nabízených prostřednictvím Internetového portálu, Uživatel souhlasí s tím, aby CRIF CZ jeho Osobní údaje zpracovával, a to pro účely:

a.    realizace práv a povinností ze Smlouvy o uživatelském účtu,
b.    realizace a podpora objednávek služeb a/nebo produktů Poskytovatelů,
c.    zasílání informací a obchodních sdělení Uživateli.

4.    Uživatel dále souhlasí s tím, aby jeho Osobní údaje za shora uvedeným účelem zpracovávala i společnost CRIF S.p.A., se sídlem Via M. Fantin 13, 40131 Boloňa, Itálie (dále jen „CRIF“), která pro CRIF CZ vykonává na základě smluvního vztahu některé činnosti spojené se správou Internetového portálu.

5.    V souvislosti s písmenem b) odstavce 3. tohoto článku a za účelem uvedeným tamtéž Uživatel pověřuje CRIF CZ, aby jeho Osobní údaje předával Poskytovatelům.

6.    Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje (při registraci, ve svém Uživatelském účtu, při objednávce učiněné z Webového rozhraní www.kolikmam.cz) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat CRIF CZ o změně ve svých Osobních údajích.

7.    Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.

8.    Zpracováním Osobních údajů Uživatele může CRIF CZ pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Bez předchozího souhlasu Uživatele nebudou jeho osobní údaje předávány třetím osobám. Tímto není dotčen odstavec 4 a 5 shora.

9.    Uživatel uděluje svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů na dobu jednoho roku od jeho udělení. V případě, že mezi Uživatelem a CRIF CZ byla nebo bude uzavřena Smlouva o uživatelském účtu, uděluje Uživatel tento souhlasu na dobu jejího trvání a na dobu dalších čtyř let od jejího ukončení. 

10.    Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 

11.    CRIF CZ prohlašuje a zaručuje se, že všechny zúčastněné subjekty přijaly náležitá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům Uživatele, k jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům, jejich neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužití takových Osobních údajů. 
Těmito opatřeními zejména jsou:

a.    přenos informací prostřednictvím privátních linek, který znemožní neoprávněný přístup k informacím;
b.    šifrování dat při přenosu.

12.    V případě, že by se Uživatel domníval, že CRIF CZ, CRIF, Poskytovatelé či jiní zpracovatelé jeho údajů provádějí zpracování Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života anebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a.    požádat CRIF CZ, CRIF nebo Poskytovatele o vysvětlení,
b.    požadovat, aby CRIF CZ, CRIF nebo Poskytovatelé odstranili takto vzniklý stav, zejména provedli opravu či doplnění Osobních údajů, popřípadě v návaznosti na žádost Uživatele Osobní údaje dočasně blokovali či je zlikvidovali.

13.    Bude-li žádost Uživatele dle odstavce 12. tohoto článku shledána oprávněnou, příslušné subjekty (CRIF CZ, CRIF, Poskytovatelé) neprodleně odstraní závadný stav. 

14.    V případě, že žádosti podle odstavce 12. tohoto článku nebude vyhověno, nebo pokud by Uživatel byl toho názoru, že zpracování jeho Osobních údajů neprobíhá zcela v souladu se zákonem, má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

15.    Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů v Internetovém portále, je mu CRIF CZ povinen tuto informaci předat. CRIF CZ má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

16.    Za účelem splnění své povinnost dle odstavce 15. tohoto článku CRIF CZ provozuje na adrese svého sídla klientské centrum (http://www.kolikmam.cz/klientska-centra ), které zejména:

a.    informuje Uživatele o údajích, které jsou o něm zpracovávány v souvislosti s provozováním Internetového portálu, správou Uživatelského účtu a poskytováním produktů a služeb Poskytovateli;
b. slouží jako místo pro podávání žádostí Uživatele o informace o tom, jaké údaje jsou o něm zpracovávány; informace jsou poskytovány za úhradu věcných nákladů nezbytných na jejich poskytnutí;

c. slouží jako místo pro podávání případných stížností či připomínek ze strany Uživatele v souvislosti s nepřesnými Osobními údaji o něm zpracovávanými.

17.    Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících s produkty a službami Poskytovatelů a obchodních sdělení ze strany Poskytovatelů zprávou zaslanou na adresu elektronické pošty a/nebo na svoji korespondenční adresu, které uvedl ve Smlouvě o uživatelském účtu.

Článek 6 Společná a závěrečná ustanovení

1.    Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webové rozhraní www.kolikmam.cz jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“). Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové rozhraní www.kolikmam.cz.

2.    Uživatel není oprávněn při využívání Webového rozhraní www.kolikmam.cz používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového rozhraní www.kolikmam.cz  Webove rozhraní www.kolikmam.cz může Uživatel užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních uživatelů CRIF CZ, resp. Poskytovatelů, a který je v souladu s jeho určením.

3.    Uživatel bere na vědomí, že CRIF CZ ani ostatní Poskytovatelé, nenesou odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do Internetového portálu nebo v důsledku užití Internetového portálu v rozporu s jeho určením.

4.    CRIF CZ archivuje Podmínky v elektronické podobě. Smlouva o uživatelském účtu je archivována v listinné podobě. 

5.    Pokud bude vztah vyplývající ze Smlouvy o uživatelském účtu obsahovat mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem.

6.    Je-li některé ustanovení těchto Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíc blíží. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. CRIF CZ si vyhrazuje právo znění Podmínek jednostranně měnit, o čemž bude informovat Uživatele zprávou zaslanou na adresu elektronické pošty, kterou uvedl ve Smlouvě o uživatelském účtu, nejpozději patnáct dní přede dnem účinnosti změny Podmínek . V případě, že Uživatel se změnou Podmínek nesouhlasí, je oprávněn Smlouvu o uživatelském účtu vypovědět ve výpovědní lhůtě jednoho měsíce. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti, které vznikly po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Změny a doplňky Smlouvy o uživatelském účtu vyžadují písemnou formu.

Článek 7 Subjekt mimosoudního řešení sporů

7.1 V případě vzniku sporu ze Smlouvy o uživatelském účtu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát -oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

7.2 Uživatel může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

Článek 8 - Kontaktní údaje Klientského centra CRIF CZ

a.    Email: helpdesk@kolikmam.cz;
b.    Telefon: 844 111 777
c.    Adresa: Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4, 140 00.