Podmínky poskytování a užívání služeb CRIF CZ platné od 30. 11. 2022

(dále jen „Podmínky“)

 

 


   

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. CRIF CZ provozuje internetový portál „kolikmam.cz“ (dále jen „Internetový portál“) na internetové adrese www.kolikmam.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „Webové rozhraní www.kolikmam.cz“), v rámci něhož nabízí produkty a služby koncovým uživatelům. CRIF CZ dále zajišťuje pro níže uvedené subjekty služby Klientského centra, které jsou poskytovány Uživateli, s nímž má uzavřenou smlouvu o poskytování a užívání uživatelského účtu www.kolikmam.cz (dále jen „Smlouva o uživatelském účtu“) či jiné fyzické osobě, které jsou ze strany CRIF CZ poskytovány služby i bez uzavření této smlouvy (dále společně jen „Uživatel“):

a. společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., IČO: 261 99 696, se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6735 (dále jen „CBCB“), která provozuje Bankovní registr klientských informací“ nebo také „BRKI“, což je společná databáze údajů vytvořená na základě informací, které si vzájemně poskytují banky o smluvních (úvěrových) vztazích mezi bankami a jejich klienty;

b. sdružení CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., IČO: 712 36 384, se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka L 58499 (dále jen „CNCB“), které provozuje „Nebankovní registr klientských informací“ nebo také „NRKI“, což je společná databáze údajů vytvořená na základě informací, které si vzájemně poskytují věřitelské subjekty (zejména leasingové společnosti, společnosti poskytující spotřebitelské úvěry, faktoringové společnosti, včetně některých bank);

a

c. společnost CRIF – Registr platebních informací s. r. o., IČO: 057 75 809, se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 268784 (dále jen „REPI“), která provozuje Registr REPI“, což je společná databáze údajů vytvořená na základě informací, které si vzájemně poskytují prodávající podle definice zákona o ochraně spotřebitele;

(společně dále jen jako „Registry“).

 

2. Tyto Podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Uživatele, který má zájem provést registraci a využívat uživatelské rozhraní na doméně

3. řádu klient.kolikmam.cz (dále jen „Uživatelský účet“) a jeho prostřednictvím mít přístup ke službám či produktům společnosti CRIF CZ vyplývající ze Smlouvy o uživatelského účtu anebo Uživatele, který provádí jednorázový nákup služeb či produktů bez registrace do Internetového portálu v prostředí veřejného e-shopu na doméně 3.řádu eshop.kolikmam.cz (dále jen „e-shop“), který je definovaný v článku 4 níže.

 

Článek 2 Uživatelský účet

 

1. Uživatelský účet představuje neveřejnou část Internetového portálu, která je vyhrazena konkrétnímu Uživateli, kterému slouží pro objednávání jednotlivých produktů či služeb nabízených prostřednictvím Internetového portálu. Pro přístup k Uživatelskému účtu je nutné jedinečné uživatelské jméno a heslo (dále jen „Přístupové údaje“). Jeden Uživatel může mít přístup pouze do jediného Uživatelského účtu.

2. Uživatel není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

3. Uživatel je povinen udržovat Přístupové údaje v tajnosti, nepředávat je a nezpřístupňovat třetím osobám a bere na vědomí, že CRIF CZ nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Uživatele. Dojde-li ke ztrátě Přístupových údajů nebo Uživatel zjistí, že jeho Přístupové údaje byly zneužity třetí osobou, je povinen o tom neprodleně informovat CRIF CZ, který takové Přístupové údaje zablokuje a vystaví Uživateli nové Přístupové údaje, konkrétně heslo.

4. Uživatel má možnost prostřednictvím Uživatelského účtu nahlížet do historie svých úkonů v rámci Uživatelského účtu, např. realizované objednávky produktů a/nebo služeb, obnova hesla apod. Uživateli je takto k dispozici transakční historie, historie plateb, časově omezený archív výpisů BRKI, NRKI, MůjKredit, REPI a výpisů z Centrální evidence exekucí objednaných online, s výjimkou objednávek výpisů BRKI, NRKI, MůjKredit a REPI zasílaných Uživateli poštou tzv. na dobírku, datovou schránkou či e-mailem.

5. Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu Internetového portálu, hardwarového a softwarového vybavení CRIF CZ, jednotlivých subsystémů, popř. třetích osob (např. platební brány apod.).

 

Článek 3 Žádost o zřízení Uživatelského účtu, Přístupové údaje a uzavření Smlouvy o uživatelském účtu

 

1. Uživatelský účet bude Uživateli zřízen na základě žádosti o zřízení Uživatelského účtu a o zaslání Přístupových údajů (dále jen „Žádost o přístupové údaje“), která bude úplně a správně vyplněna a doručena CRIF CZ online prostřednictvím elektronického formuláře ověřením identity pomocí tzv. bankovní identity Uživatele, informačního systému datových schránek či v listinné podobě.

2. V Žádosti o přístupové údaje vyplněné Uživatelem či získané prostřednictvím jeho bankovní identity, stejně jako při objednávání produktů a služeb prostřednictvím Uživatelského účtu, je Uživatel povinen uvádět pouze vlastní, správné, pravdivé, úplné a přesné údaje. Osobní identifikační údaje uvedené v Žádosti o přístupové údaje či získané prostřednictvím bankovní identity a v rámci Uživatelského účtu je Uživatel povinen při jakékoli jejich změně aktualizovat osobně v Klientském centru, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (poštou) s úředně ověřeným podpisem nebo datovou schránkou. Kontaktní údaje Uživatele lze prostřednictvím Uživatelského účtu aktualizovat. Osobní identifikační a kontaktní údaje uvedené Uživatelem v Žádosti o přístupové údaje či získané prostřednictvím bankovní identity, v rámci Uživatelského účtu i při objednávání produktů a služeb prostřednictvím Uživatelského účtu, jsou společností CRIF CZ považovány za správné.

3. CRIF CZ provede na základě získaných osobních údajů Uživatele prostřednictvím bankovní identity či jím úplně a správně vyplněné Žádosti o přístupové údaje registraci Uživatele, vygeneruje pro Uživatele jeho Přístupové údaje a připraví návrh Smlouvy o uživatelském účtu a vše doručí, s výjimkou uzavření Smlouvy o uživatelském účtu v Klientském centru, Uživateli způsobem uvedeným zde https://kolikmam.cz/jak-se-registrovat. Registrace i zaslání Přístupových údajů a návrhu Smlouvy o uživatelském účtu je Uživateli poskytována zdarma.

4. Uživatelský účet bude aktivován, jestliže budou splněny současně tyto podmínky:

a. společnosti CRIF CZ byla ve lhůtě 90 dní ode dne, kdy byl Uživateli odeslán návrh Smlouvy o uživatelském účtu, doručena Smlouva o uživatelském účtu podepsaná Uživatelem,

b. Uživatel ve lhůtě 180 dní od doručení jím podepsané Smlouvy o uživatelském účtu společnosti CRIF CZ (dále jen „Lhůta pro aktivaci“) provedl první přihlášení do Webového rozhraní www.kolikmam.cz.

5. S výjimkou situace podle odstavce 6. tohoto článku je Uživatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o uživatelském účtu bez uvedení důvodu do čtrnácti dnů od jejího uzavření. Odstoupení je účinné dnem doručení jeho písemného vyhotovení na adresu sídla CRIF CZ.

6. Uživatel není oprávněn odstoupit od Smlouvy o uživatelském účtu během čtrnácti dnů od jejího uzavření v případě, že mu v této lhůtě byla již prostřednictvím Uživatelského účtu ze strany CRIF CZ dodána služba či produkt ve formě digitálního obsahu, a to nikoli na hmotném nosiči.

7. Jestliže marně uplynula Lhůta pro aktivaci, tj. Uživatel v této lhůtě neaktivoval svůj Uživatelský účet, CRIF CZ Uživatelský účet zruší. V případě, že by Uživatel chtěl využít možností Uživatelského účtu, musí doručit CRIF CZ novou Žádost o přístupové údaje.

 

Článek 4 E-shop

 

1. E-shop představuje veřejnou část Internetového portálu, která slouží pro objednávání jednotlivých produktů či služeb nabízených prostřednictvím Internetového portálu i bez přístupu k Uživatelskému účtu.

2. Uživatel při nákupu bez registrace do Internetového portálu získává jednorázově zakoupené služby či produkty bez možnosti nahlížet do historie svých úkonů v rámci Uživatelského účtu, např. na realizované objednávky produktů a služeb apod.

3. Uživatel bere na vědomí, že veřejný e-shop nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu Internetového portálu, hardwarového a softwarového vybavení CRIF CZ, jednotlivých subsystémů, popř. třetích osob (např. platební brány či bankovní identity apod.).

 

Článek 5 Služby v Uživatelském účtu a e-shopu

 

V Uživatelském účtu Internetového portálu či jeho veřejném e-shopu je možné zakoupit tyto služby:

a.    Výpisy z registru BRKI / Výpisy z registru NRKI / Společný výpis z BRKI/NRKI / Výpisy z registru REPI

b.    Multizdrojový výpis MůjKredit

c.     NetAgent – služba zaměřená na kyberkriminalitu

d.    Výpisy z Centrální evidence exekucí https://klient.kolikmam.cz/VOP/CEE

e.    Balíček Kolikmam365, který obsahuje následující služby:

·         Čtyřikrát společný výpis BRKI/NRKI – Uživatel jej může pořídit kdykoliv během předplaceného období

·         Roční předplatné služby „Hlídám si, kolik mám“ v obou registrech BRKI/NRKI

·         Aktuální přehled – aktuální přehled klíčových informací z BRKI/NRKI, včetně porovnání oproti předchozímu měsíci

·         Hodnocení.

Ad a. Výpisy z registrů BRKI, NRKI a REPI

Na žádost Uživatele, poskytne CRIF CZ výpis z databáze BRKI / NRKI / REPI (dále jen „Výpis“). Žádost o poskytnutí Výpisu (dále jen „Žádost“) může Uživatel podat prostřednictvím svého Uživatelského účtu. Uživatel odpovídá za to, že Osobní údaje jsou úplné, správné a pravdivé. Jestliže CRIF CZ zjistí, že údaje poskytnuté mu s Žádostí nejsou úplné, pravdivé a/nebo správné, informuje o tom bezodkladně Uživatele a jeho Žádost má právo odmítnout. Uživatel může požádat o poskytnutí Výpisu v elektronické formě (ve formátu PDF podepsaném elektronicky podle zvláštních právních předpisů) a/nebo listinné formě. Elektronický Výpis bude Uživateli doručen online na jeho Uživatelský účet nebo při jednorázovém nákupu v rozhraní veřejného e-shopu anebo prostřednictvím informačního systému datových schránek (datová schránka)[1]. Doručení listinného Výpisu zajistí CRIF CZ prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) do vlastních rukou Uživatele případně je tento předán Uživateli osobně v Klientském centru. V případě, že si Uživatel zvolil zaslání poštou nebo datovou schránkou, bude mu Výpis předán za úhradu příslušného poplatku dle platného ceníku (https://kolikmam.cz/cenik) . Výpis obsahuje strukturované informace o Uživateli obsažené a zpracovávané v BRKI / NRKI / REPI v souladu s Informačním memorandem příslušného Registru.

Jestliže Uživatel zjistí, že Výpis obsahuje údaje nepravdivé nebo nepřesné, je oprávněn tuto skutečnost sdělit CBCB, CNCB resp. REPI, a požadovat po CBCB, CNCB, resp. REPI opravu těchto údajů prostřednictvím Klientského centra. Takové zjištění neopravňuje Uživatele k vrácení Výpisu zpět CRIF CZ, a nepůsobí ani vznik nároku Uživatele na vrácení uhrazeného poplatku za Výpis.

Z registrů BRKI a NRKI je možné získat společný výpis, který obsahuje sloučené informace z obou těchto registrů.

Ad b. Multizdrojový výpis MůjKredit

1. Žádost o poskytnutí Výpisu MůjKredit může Uživatel podat prostřednictvím svého Uživatelského účtu (dále jen „Žádost o poskytnutí Výpisu MůjKredit“) nebo prostřednictvím veřejného e-shopu. Výpis MůjKredit je multizdrojový výpis, který obsahuje výsledek ověření osobních údajů v různých zdrojích, do kterých se Žádost o poskytnutí Výpisu MůjKredit odesílá, jde o:

a.    CBCB, CNCB, REPI

b.    Centrální evidence exekucí

c.     MVČR

d.    Interní databáze CRIF CZ, kde dochází k ověření toho, zda se adresa nachází na virtuální adrese nebo adrese Městského úřadu, nebo zda je fyzická osoba i fyzickou osobou podnikající, zda je vlastníkem společnosti nebo statutárním orgánem.

2. Spolu se Žádostí o poskytnutí Výpisu MůjKredit budou předány i identifikační údaje Uživatele tak, jak jsou uvedeny v profilu jeho Uživatelského účtu nebo tak, jak je poskytnul při jednorázovém nákupu ve veřejném e-shopu. Uživatel odpovídá za to, že tyto údaje jsou úplné, správné a pravdivé.

3. Jestliže CRIF CZ zjistí, že údaje poskytnuté mu s Žádostí o poskytnutí Výpisu MůjKredit nejsou úplné, pravdivé a/nebo správné, informuje o tom bezodkladně Uživatele a jeho Žádost o poskytnutí Výpisu MůjKredit má právo odmítnout.

4. Výpis MůjKredit bude poskytnut v některé ze dvou forem, které si Uživatel zvolí (elektronická nebo listinná).

5. Elektronický Výpis MůjKredit bude Uživateli doručen online na jeho Uživatelský účet nebo prostřednictvím veřejného e-shopu anebo prostřednictvím informačního systému datových schránek. Doručení listinného Výpisu MůjKredit zajistí CRIF CZ prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) do vlastních rukou Uživatele případně je tento předán Uživateli osobně v Klientském centru. V případě, že si Uživatel zvolil listinnou formu Výpisu MůjKredit, bude mu Výpis MůjKredit předán za úhradu poplatku (zásilka bude zaslána tzv. na dobírku). 

6. Jestliže Uživatel zjistí, že Výpis MůjKredit obsahuje údaje nepravdivé nebo nepřesné, je oprávněn tuto skutečnost sdělit CRIF CZ a požadovat po CRIF CZ opravu těchto údajů. Takové zjištění neopravňuje Uživatele k vrácení Výpisu MůjKredit zpět CRIF CZ a nepůsobí ani vznik nároku Uživatele na vrácení uhrazeného poplatku za Výpis MůjKredit.

7. Pro oznámení zjištění nepravdivých či nepřesných údajů v částech Výpisu MůjKredit pocházejících ze zdrojů BRKI, NRKI či REPI a pro požadavek o jejich opravu je Uživatel povinen použít formulář „Žádost o opravu“ a tento osobně nebo elektronicky doručit CRIF CZ.

8. Žádost o opravu musí být úplně, správně a pravdivě vyplněna a podepsána Uživatelem. Týká-li se žádost opravy osobních údajů Uživatele, musí být v případě jejího zasílání poštou opatřena úředně ověřeným podpisem Uživatele.

9. CRIF CZ odpoví na Žádost o opravu Uživateli ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy mu byla Žádost o opravu doručena, a to způsobem, který si v Žádosti o opravu Uživatel sám stanoví.

 

Ad c. Služba NetAgent

1. Služba NetAgent je služba poskytovaná CRIF CZ Uživateli prostřednictvím Uživatelského účtu, emailem nebo SMS zprávou, jejím předmětem je porovnání osobních, kontaktních a finančních údajů: titul, jméno, příjmení, rodné příjmení, státní příslušnost, druh osobního dokladu, číslo osobního dokladu, rodné číslo, pohlaví, datum narození, země a místo narození, adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, bankovní účet, číslo kreditní karty, IBAN (dále jen „Osobní údaje Služby NetAgent“) s databází zneužitých údajů. Předmětem Služby NetAgent je zároveň i monitoring nad Osobními údaji Služby NetAgent v prostředí internetu (tj. celosvětový systém propojených počítačových sítí) za účelem prevence zneužití osobní identity k úvěrovým podvodům a dalším nekalým a nelegálním činnostem vedoucích ke zneužití Osobních údajů Služby NetAgent, které Uživatel poskytl CRIF CZ za účelem poskytování Služby NetAgent prostřednictvím online formuláře při objednání Služby NetAgent, přičemž Uživatel zodpovídá za jejich správnost, pravdivost, úplnost a aktuálnost.

2. Služba NetAgent je Uživateli poskytovaná samostatně po dobu dvanácti měsíců od objednávky. Uživateli bude zasláno oznámení formou SMS, e-mailu nebo v prostředí klientské zóny Uživatelského účtu o tom, že došlo k zachycení nějaké události nad monitorovanými daty Uživatele nebo že došlo ke změně v těchto údajích od posledního poskytnutí Uživateli (dále jen „Výstup ze Služby NetAgent“). Pro zasílání informace, zda došlo ke změně informací ve Výstupu ze Služby NetAgent od okamžiku aktivace balíčku Kolikmam365 nebo od poskytnutí posledního Výstupu Služby NetAgent není třeba, aby Uživatel po dobu platnosti předplatného Služby Kolikmam365 podal další objednávku o poskytnutí Služby NetAgent.

3. Výstup ze Služby NetAgent obsahuje informaci o tom, zda se Osobní údaje Služby NetAgent nacházejí v databázi zneužitých údajů a zároveň hlídá a upozorňuje Uživatele v případě, že došlo ke změně od posledního poskytnutí Výstupu ze Služby NetAgent Uživateli.

4. Výpis ze Služby NetAgent není poskytován v listinné podobě. CRIF CZ nedisponuje informací o tom, kdo Osobní údaje Služby NetAgent Uživatele zneužil, proto není schopný ji Uživateli poskytnout.

Ad e. Balíček služeb Kolikmam365

Balíček služeb Kolikmam365 je předplacená služba poskytovaná po dobu dvanácti měsíců od objednávky pouze v rámci Uživatelského účtu registrovaným Uživatelům. Balíček tvoří tyto služby:

·         Aktuální přehled – aktuální přehled klíčových informací z BRKI/NRKI, včetně porovnání oproti předchozímu měsíci;

·         Čtyřikrát společný výpis BRKI/NRKI – Uživatel jej může ve svém Uživatelském účtu pořídit kdykoliv během předplaceného období

·         Hodnocení

·         Roční předplatné služby „Hlídám si, kolik mám“ v obou registrech BRKI/NRKI

Hodnocení je algoritmus, který spustí výpočet nad společným výpisem z registrů BRKI/NRKI a vyhodnocuje úvěrovou historii. Výsledkem je hodnota v rozmezí od 166 – 652, která je na základě expertního modelu rozdělena do pěti základních kategorií: velmi rizikový, špatný, dobrý, velmi dobrý, excelentní. Zvýšením hodnocení rozumíme nižší rizikovost (dosažení více bodů), snížením hodnocení vyšší rizikovost (dosažení méně bodů) spotřebitele. Hodnocení graficky vyjadřuje chování spotřebitele při splácení úvěrů v porovnání s chováním ostatních dlužníků v registrech BRKI a NRKI, ve stejném regionu a věkové skupině.

Služba HLÍDÁM SI, KOLIK MÁM je dostupná pouze jako součást balíčku Kolikmam365 a je tudíž Uživateli poskytovaná po dobu dvanácti měsíců od data aktivace balíčku Kolikmam365. Služba je zaměřena na ochranu Uživatele před zneužitím jeho totožnosti k úvěrovým podvodům a dále umožňuje, aby byl Uživatel upozorněn pro případ, že vznikne jakákoli z následujících situací v BRKI, resp. NRKI, a to formou SMS, e-mailem nebo v Uživatelském účtu Webového rozhraní www.kolikmam.cz:

a) ze strany banky, resp. věřitelského subjektu, je jménem Uživatele podána nová žádost do BRKI, resp. NRKI, neboť s Uživatelem jedná o uzavření nového smluvního (úvěrového) vztahu nebo již banka či věřitelský subjekt uzavřeli s Uživatelem smlouvu;

b) splátka po splatnosti u některého ze splátkových produktů (hypotéka, úvěr ze stavebního spoření, splátková kreditní karta, koupě na splátky, osobní, spotřební, investiční a provozní úvěr apod.);

c) negativní status typu – zesplatněno, odpis pohledávky, soudní vymáhání, prodej třetí osobě, pojistná událost, vypovězená smlouva s předmětem financování odebrán, neodebrán, nenalezen;

d) změna fáze kontraktu – v případě smluvních vztahů (smluv, resp. kontraktů), kdy se ze žádosti stane existující kontrakt, z existujícího ukončený nebo ukončený předčasně při doplacení spotřebitelského či jiného úvěru apod.;

e) archivace kontraktu – informování o zarchivování informací v BRKI, resp. NRKI, po uplynutí lhůty čtyř let od ukončení smluvního vztahu mezi Uživatelem a bankou (či věřitelským subjektem), resp. pokud nebyla smlouva s Uživatelem uzavřena, pak takové žádosti jsou zarchivovány po uplynutí lhůty jednoho roku, resp. šesti měsíců v případě NRKI, od ode dne podání žádosti Uživatele o uzavření příslušné smlouvy (kontraktu).

Hodnocení je algoritmus, který spustí výpočet nad společným výpisem z registrů BRKI/NRKI a vyhodnocuje úvěrovou historii. Výsledkem je hodnota v rozmezí od 166 – 652, která je na základě expertního modelu rozdělena do pěti základních kategorií: velmi rizikový, špatný, dobrý, velmi dobrý, excelentní. Zvýšením hodnocení rozumíme nižší rizikovost (dosažení více bodů), snížením hodnocení vyšší rizikovost (dosažení méně bodů) spotřebitele. Hodnocení graficky vyjadřuje chování spotřebitele při splácení úvěrů v porovnání s chováním ostatních dlužníků v registrech BRKI a NRKI, ve stejném regionu a věkové skupině.                                                                                                                                 

 

d) změna fáze kontraktu – v případě smluvních vztahů (smluv, resp. kontraktů), kdy se ze žádosti stane existující kontrakt, z existujícího ukončený nebo ukončený předčasně při doplacení spotřebitelského či jiného úvěru apod.;

e) archivace kontraktu – informování o zarchivování informací v BRKI, resp. NRKI, po uplynutí lhůty čtyř let od ukončení smluvního vztahu mezi Uživatelem a bankou (či věřitelským subjektem), resp. pokud nebyla smlouva s Uživatelem uzavřena, pak takové žádosti jsou zarchivovány po uplynutí lhůty jednoho roku, resp. šesti měsíců v případě NRKI, od ode dne podání žádosti Uživatele o uzavření příslušné smlouvy (kontraktu).

 

Článek 6 Změna Přístupových údajů, aktualizace dat a zrušení Uživatelského účtu

 

1. Uživatel je oprávněn změnit kdykoli své heslo pro přístup do Uživatelského účtu. Změnu je možno realizovat prostřednictvím speciálního online formuláře, který je k dispozici v rámci Uživatelského účtu.

2. Údaje uvedené v Žádosti o přístupové údaje a v rámci Uživatelského účtu je Uživatel povinen při jakékoli jejich změně aktualizovat.

Aktualizace povinných položek Žádosti o přístupové údaje (s výjimkou adresy elektronické pošty, telefonního čísla pevné linky a mobilního telefonu, čísla a druhu osobního dokumentu, adresy trvalého bydliště, korespondenční adresy) je možná výhradně osobně v Klientském centru, písemně formou žádosti s úředně ověřeným podpisem zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (poštou) nebo datovou schránkou.

3. CRIF CZ jako provozovatel Internetového portálu může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v následujících případech:

a.    Uživatel o zrušení Uživatelského účtu písemně požádá,

b.    Uživatel poruší své povinnosti ze Smlouvy o uživatelském účtu, vč. Podmínek,

c.     Uživatel neaktivoval Uživatelský účet podle článku 3. odstavce 4. Podmínek.

 

Článek 7 Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení a ostatní služby

 

1. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

2. CRIF CZ bude zpracovávat tyto osobní údaje Uživatele: jméno, příjmení, státní příslušnost, druh osobního dokladu, číslo osobního dokladu, rodné číslo, pohlaví, datum narození, místo narození, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen „Osobní údaje“).

CRIF CZ zpracovává i údaje o rodném číslu Uživatele, podle platné právní úpravy je možné používat rodné číslo pouze na základě předchozího souhlasu. Uživatel nemá podle právních předpisů povinnost takový souhlas poskytnout. Rodné číslo však tvoří spolu s dalšími údaji o Uživateli unikátní komplex údajů, který slouží ke spolehlivé identifikaci Uživatelovy osoby v Internetovém portálu a efektivně tak zamezuje možné záměně s jinou osobou vedenou v Internetovém portálu. Proto je poskytnutí rodného čísla Uživatele považováno za důležitý předpoklad pro to, aby údaje o Uživateli mohly být zařazeny do databáze Internetového portálu a v jejím rámci efektivně zpracovávány. Z tohoto důvodu bude Uživatel při uzavírání Smlouvy o uživatelském účtu požádán o souhlas s použitím jeho rodného čísla. Pro nakládání s rodným číslem Uživatele v rámci Internetového portálu, včetně účelu, doby a způsobu jeho zpracování, otázky jeho zabezpečení apod., platí v plném rozsahu to, co je uvedeno v ostatních částech těchto Podmínek.

3. Právním základem pro zpracování Osobních údajů v Internetovém portále je (a) plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Uživatel, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy a (b) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě, kdy je zpracováváno rodné číslo fyzické osoby, a souhlas v případě zasílání informací a obchodních sdělení ze strany Registrů. V souvislosti s uzavřením Smlouvy o uživatelském účtu, s využíváním Uživatelského účtu a služeb a/nebo produktů nabízených prostřednictvím Internetového portálu či jeho veřejného e-shopu, bude CRIF CZ zpracovávat Osobní údaje pro tyto účely:

a.    realizace práv a povinností ze Smlouvy o uživatelském účtu,

b.    realizace a podpora objednávek služeb a/nebo produktů poskytovaných ze strany CRIF CZ,

c.     zasílání informací a obchodních sdělení Uživateli.

4. CRIF CZ jako správce Osobních údajů za shora uvedenými účely pověřuje i společnost CRIF S.P.A., se sídlem Via Mario Fantin 13, 40131 Bologna, Itálie (dále jen „CRIF“), jako zpracovatele a aby pro CRIF CZ vykonávala na základě smluvního vztahu některé činnosti spojené se správou Internetového portálu.

5. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje (při registraci, ve svém Uživatelském účtu, při objednávce učiněné z Webového rozhraní www.kolikmam.cz) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat CRIF CZ o změně ve svých Osobních údajích.

6. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.

7. Zpracováním Osobních údajů Uživatele může CRIF CZ pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Bez předchozího souhlasu Uživatele nebudou jeho Osobní údaje předávány třetím osobám. Tímto není dotčen odstavec 4 a 5 shora.

8. Osobní údaje budou za účely uvedenými výše zpracovávány po dobu trvání Smlouvy o uživatelském účtu a po dobu dalších tří let od jejího ukončení.

9. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10. CRIF CZ prohlašuje a zaručuje se, že všechny zúčastněné subjekty přijaly náležitá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům Uživatele, k jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům, jejich neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužití takových Osobních údajů.

Těmito opatřeními zejména jsou:

a.    přenos informací prostřednictvím privátních linek, který znemožní neoprávněný přístup k informacím;

b.    šifrování dat při přenosu informací.

11. Při zpracování informací v Internetovém portálu nedochází k předávání Osobních údajů mimo území Evropské Unie.

12. Klientské centrum slouží jako kontaktní místo, kam se může Uživatel obracet s požadavky souvisejícími se zpracováním Osobních údajů v Internetovém portálu. Klientské centrum poskytuje Uživateli zejména tyto služby:

 

  • informuje Uživatele o údajích, které jsou o něm zpracovávány v Internetovém portálu (a to v souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů);
  • slouží jako místo pro podávání žádostí Uživatele o informace o tom, jaké údaje jsou o něm zpracovávány v Internetovém portálu;
  • slouží jako místo pro podávání případných stížností či připomínek ze strany Uživatele v souvislosti s nepřesnými údaji zpracovávanými v Internetovém portálu;
  • slouží jako místo pro uplatnění dalších práv Uživatele vyplývajících z obecného nařízení o ochraně osobních údajů, např. vydávání kopií zpracovávaných osobních údajů pro Registry či dalších práv Uživatele v souladu s Informačním memorandem příslušného Registru (jde o odlišné dokumenty než ty, které jsou uvedeny v odstavci 13 níže).

13. Na základě povinností stanovených Nařízením má Uživatel práva vyplývající z příslušných ustanovení Nařízení. Tato práva může registrovaný Uživatel uplatnit skrze formulář v prostředí svého Uživatelského účtu nebo poštou, datovou schránkou, e-mailem či osobně v Klientském centru vůči databázím BRKI, NRKI, REPI a databázi Internetového portálu:

Právo na přístup k osobním údajům: Uživatel má právo požádat CRIF CZ o potvrzení, zda Osobní údaje skutečně zpracovává, a pokud je tomu tak, Uživatel má právo získat přístup k Osobním údajům a ke stanoveným informacím. CRIF CZ mu v takovém případě poskytne kopii zpracovávaných Osobních údajů ve formě výpisu z požadované databáze.

Právo na opravu: Uživatel má právo, aby CRIF CZ bez zbytečného odkladu opravil nepřesné Osobní údaje, které o Uživateli zpracovává v rámci Internetového portálu nebo zajistil opravu ve zdrojových databázích BRKI, NRKI či REPI. Uživatel má rovněž právo na doplnění neúplných Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“): Uživatel má právo, aby CRIF CZ bez zbytečného odkladu vymazal Osobní údaje, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů (např. z důvodu nepotřebnosti zpracovávaných Osobních údajů pro stanovené účely či protiprávnosti jejich zpracování).

Právo na omezení zpracování: Uživatel má právo na to, aby CRIF CZ omezil zpracování Osobních údajů, pokud je dán některý z důvodů obecným nařízením o ochraně osobních údajů (např. z důvodu nepřesnosti zpracovávaných Osobních údajů či protiprávnosti jejich zpracování).

Právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat Osobní údaje (které se Uživatele týkají, jež poskytl společnosti CRIF CZ, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu) a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu CRIF CZ bránil.

Právo podat stížnost: pokud se Uživatel domnívá, že zpracováním Osobních údajů v databázi Internetového portálu či jiné zdrojové databázi BRKI, NRKI nebo REPI dochází k porušení příslušných právních předpisů, zejména obecného nařízení o ochraně osobních údajů, může se Uživatel obrátit se svou stížností na: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Požadované informace a dokumenty a/nebo informace o přijatých opatřeních CRIF CZ poskytne Uživateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne doručení žádosti Uživatele. V některých případech však může být tato lhůta prodloužena, o čemž CRIF CZ vyrozumí Uživatele. Pokud není možné žádosti Uživatele vyhovět, CRIF CZ bude Uživatele o této skutečnosti a důvodech informovat, včetně poučení o jeho dalších právech (o právu na podání stížnosti a právu na soudní ochranu).

V případě potřeby je CRIF CZ v souvislosti s jeho žádostí oprávněn požádat Uživatele o dodatečné informace k potvrzení jeho totožnosti. Nemůže-li CRIF CZ zjistit totožnost Uživatele, nemůže jeho žádosti zpravidla vyhovět.

Uvedená práva může Uživatel uplatnit bezplatně. Pokud by podané žádosti byly zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může CRIF CZ žádat od Uživatele přiměřenou úhradu nebo může odmítnout žádosti Uživatele vyhovět.

14. Z důvodů týkajících se konkrétní situace má Uživatel právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Osobních údajů, které se ho týkají. CRIF CZ Osobní údaje dále nezpracovává, pokud Uživateli neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad jeho zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Ohledně postupu při uplatnění práva vznést námitku platí shodně výše uvedená pravidla stanovená pro uplatňování jiných práv.

15. Nepodaří-li se Uživateli vyřešit jeho záležitost odesláním formuláře v Uživatelském účtu nebo prostřednictvím Klientského centra, může též kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů CRIF CZ prostřednictvím poverenec@crif.com.

 

Článek 8 Společná a závěrečná ustanovení

 

1. Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webové rozhraní www.kolikmam.cz jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové rozhraní www.kolikmam.cz.

2. Uživatel není oprávněn při využívání Webového rozhraní www.kolikmam.cz používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového rozhraní www.kolikmam.cz. Webové rozhraní www.kolikmam.cz může Uživatel užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních uživatelů CRIF CZ a který je v souladu s jeho určením.

3. Uživatel bere na vědomí, že CRIF CZ nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do Internetového portálu nebo v důsledku užití Internetového portálu v rozporu s jeho určením.

4. CRIF CZ archivuje Podmínky v elektronické podobě. Smlouva o uživatelském účtu je archivována v listinné podobě, byla-li podepsána osobně, poštou či prostřednictvím datových schránek. V případě, že došlo k podpisu Smlouvy online prostřednictvím tzv. bankovní identity, je Smlouva archivována elektronicky.

5. Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

6. Pokud bude vztah vyplývající ze Smlouvy o uživatelském účtu obsahovat mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem.

7. Je-li některé ustanovení těchto Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíc blíží. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. CRIF CZ si vyhrazuje právo znění Podmínek jednostranně měnit, o čemž bude informovat Uživatele zprávou zaslanou na adresu elektronické pošty, kterou uvedl ve Smlouvě o uživatelském účtu, nejpozději patnáct dní přede dnem účinnosti změny Podmínek. V případě, že Uživatel se změnou Podmínek nesouhlasí, je oprávněn Smlouvu o uživatelském účtu vypovědět ve výpovědní lhůtě jednoho měsíce. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti, které vznikly po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Změny a doplňky Smlouvy o uživatelském účtu vyžadují písemnou formu.

 

Článek 9 Subjekt mimosoudního řešení sporů

 

1. V případě vzniku sporu ze Smlouvy o uživatelském účtu www.kolikmam.cz, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz.

2. Uživatel může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Článek 10 Kontaktní údaje klientského centra

Kontaktní údaje Klientského centra:

a.    E-mail: helpdesk@kolikmam.cz;
b.    Telefon: 844 111 777
c.    Adresa: Štětkova 1638/1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] V souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.