Obchodní podmínky služby poskytování údajů z Centrální evidence exekucí platné od 1.7.2019

(dále jen „Podmínky“)

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Tyto Podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a. s., se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 262 12 242, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6853 (dále jen „CRIF CZ“) a jiných osob (dále jen „klient“) v souvislosti s poskytováním výpisů o tom, že určitý údaj je či není zapsán v Centrální evidenci exekucí (dále jen „CEE“). Výpis o tom, že určitý údaj v CEE je či není zapsán, vč. informace o počtu vedených exekucí v případě, že údaj je kladný (dále jen „výpis z evidence exekucí“), prokazuje stav zápisu údaje do CEE dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů, k okamžiku, který je na něm uveden.

2. CEE je veřejný seznam, který je dle § 125 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (dále jen „Exekuční řád“), ve znění pozdějších předpisů, veden, provozován
a spravován Exekutorskou komorou ČR, se sídlem Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha, IČO: 709 40 517 (dále jen „EK ČR“). Klient bere na vědomí, že informace a údaje poskytované ze strany CRIF CZ jsou získány z veřejných informačních zdrojů a jsou poskytovány tak, jak byly převzaty bez jakýchkoliv záruk.

3. Žádat o informace z CEE je oprávněn každý, a to buď pro sebe, případně pro jiné osoby.

4. Výpis z evidence exekucí je klientům poskytován osobně v Klientském centru nebo elektronicky prostřednictvím internetového portálu „kolikmam.cz“ („dále jen „Portál“).

 

Článek 2 Poskytnutí údajů z CEE

1. Klient sdělí CRIF CZ identifikaci požadovaného subjektu exekuce. Pro účely pořízení výpisu
z evidence exekucí je nutné uvést kombinaci unikátních a neunikátních vyhledávacích kritérií.

2. Unikátní vyhledávací kritéria jsou:

rodné číslo,

identifikační číslo právnické osoby.

3. Neunikátní vyhledávací kritéria jsou:

jméno a příjmení fyzické osoby (dlužníka) a datum jejího narození.

4. Právní vztah mezi CRIF CZ a klientem vzniká okamžikem potvrzení klientem uvedeného vyhledávacího kritéria či kritérií a zahájení vyhledávání v CEE. Zahájením vyhledávání s následným vytištěním listinného výpisu z evidence exekucí nebo získáním výpisu z evidence exekucí prostřednictvím Portálu se klient zavazuje uhradit CRIF CZ odměnu za výpis z evidence exekucí dle článku 3 těchto Podmínek.

5. Výsledkem vyhledávání je poskytnutí údaje z CEE, který je v návaznosti na klientem iniciované vyhledávání klientovi poskytnut ve formě listinného nebo elektronického výpisu z evidence exekucí, bez ohledu na to, zda je výsledek vyhledávání negativní či zda obsahuje údaje o jednom nebo o více subjektech splňujících zadaná kritéria vyhledávání.

6. CRIF CZ na základě klientem zvoleného vyhledávacího kritéria poskytne výpis z evidence exekucí
s údaji evidovanými k časovému okamžiku, v jakém je vyhledávání zahájeno. Datum a čas, ke kterému je výsledek vyhledávání platný, je vždy uveden na výpisu z evidence exekucí.

a. Pokud vyhledávacímu kritériu odpovídá údaj o exekučním řízení evidovaný v CEE, bude výsledek vyhledávání obsahovat tyto údaje, pokud jsou známy a do databáze soudním exekutorem byly řádně zaneseny:

jméno a příjmení fyzické osoby (dlužníka),

název nebo obchodní firma právnické osoby (dlužníka),

datum narození fyzické osoby,

identifikační číslo, je-li hledaná osoba podnikatelem,

spisová značka exekutora složená z trojčíslí představujícího evidenční číslo exekutora, označení příslušného rejstříku písmeny „EX“, pořadového čísla věci a posledního dvojčíslí kalendářního roku,

den, měsíc a rok vydání usnesení o zahájení exekuce ve tvaru: DD.MM.RRRR,

adresa bydliště nebo sídla vyhledávané osoby,

b. Pokud vyhledávacímu kritériu odpovídá údaj o více exekučních řízeních evidovaný v CEE, bude výsledek vyhledávání obsahovat výše uvedené údaje o všech dotčených exekučních řízeních.

c. Pokud vyhledávacímu kritériu neodpovídá žádný údaj o exekučním řízení evidovaný v CEE, bude výsledek vyhledávání obsahovat informaci, že v CEE není na základě jím zvoleného vyhledávacího kritéria evidovaný žádný údaj.

7. V případech výsledku vyhledávání podle článku 2 odst. 6. písm. a) nebo b) těchto Podmínek může klient požadovat zahájení vyhledávání konkrétních údajů o vyhledaném exekučním řízení (detail exekuce). Za poskytnutí údaje z CEE (detailu exekuce) je klient povinen CRIF CZ uhradit odměnu dle článku 3 těchto Podmínek.

Konkrétními údaji o vyhledávaném exekučním řízení se rozumí údaje podle:

označení exekučního soudu,

den, měsíc a rok vydání usnesení o zahájení exekuce ve tvaru: DD.MM.RRRR,

vymáhaná peněžitá či nepeněžitá povinnost,

údaj o tom, zda řízení byla spojena,

jméno a příjmení fyzické osoby (věřitele či dlužníka),

název nebo obchodní firma právnické osoby (věřitele či dlužníka),

datum narození fyzické osoby,

identifikační číslo, je-li hledaná osoba podnikatelem,

spisová značka exekutora složená z trojčíslí představujícího evidenční číslo exekutora, označení

příslušného rejstříku písmeny „EX“, pořadového čísla věci a posledního dvojčíslí kalendářního roku,

adresa bydliště nebo sídla vyhledávané osoby.

 

Článek 3 Odměna za poskytnutí výpisu z evidence exekucí

1. Za poskytnutí výpisu z evidence exekucí náleží CRIF CZ odměna dle Ceníku.

2. Odměna může být hrazena klientem v hotovosti nebo kartou při převzetí výpisu z evidence exekucí osobně či online platbou platební kartou.

 

Článek 4 Odpovědnost za újmu, reklamace

1. CRIF CZ neodpovídá za údaje uvedené ve výpise z evidence exekucí a jejich správnost ani za újmu vzniklou v důsledku údajů nesprávně uvedených v CEE.

2. Případné reklamace a stížnosti v souvislosti s obsahem výpisu z evidence exekucí vyřizuje EK ČR. Bližší informace získáte na www.ekcr.cz.

 

Článek 5 Společná a závěrečná ustanovení

1. Je-li některé ustanovení těchto Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíc blíží. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. CRIF CZ si vyhrazuje právo znění Podmínek jednostranně měnit, zejména v případě změny právních předpisů nebo zavedení nových služeb a technologií.

2. Tyto Podmínky jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), a vymezují základní práva
a povinnosti CRIF CZ a klienta. Práva a povinnosti CRIF CZ a klienta se řídí českým právním řádem, zejména Občanským zákoníkem.

3. Podmínky jsou k dispozici v Klientském centru CRIF CZ a v elektronické podobě uvnitř Portálu.

4. Je-li klientem spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Podmínkami Občanským zákoníkem
a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Spotřebitelem je klient, který je fyzickou osobou, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání vstupuje do právního vztahu s CRIF CZ nebo s ním jinak jedná. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z této služby mezi spotřebiteli a CRIF CZ, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může klient podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: 
adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz Klient může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Článek 6 Kontaktní údaje Klientského centra CRIF CZ

a. Email: helpdesk@kolikmam.cz

b. Telefon: 844 111 777

c. Adresa: Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4