PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ služeb VÝPISU INFORMACÍ Z REGISTRU repi (DÁLE JEN „PODMÍNKY služeb repi“) PLATNÉ OD 20.10.2020

Článek 1 – Pojmy

Není-li uvedeno jinak, mají níže uvedené pojmy pro účely těchto Podmínek služeb REPI následující význam:

REPI“ znamená společnost CRIF – Registr platebních informací s. r. o., IČO: 057 75 809, se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 268784;

Internetový portál“ znamená internetový portál provozovaný společností CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 262 12 242, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6853, na adrese www.kolikmam.cz;

Registr REPI“ je společná databáze údajů vytvořená na základě informací, které si vzájemně údajů vytvořená na základě informací, které si vzájemně poskytují uživatelé Registru REPI za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů prodávajících a spotřebitelů spočívající v posuzování schopnosti a ochoty spotřebitelů plnit své závazky;

„obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES;

 Uživatel“ znamená fyzickou osobu, která má zřízený Uživatelský účet na Internetovém portálu za účelem využití služeb a produktů zde nabízených;

Uživatelský účet“ znamená uživatelské rozhraní webového rozhraní www.kolikmam.cz, jehož prostřednictvím má Uživatel přístup ke službám a produktům nabízeným na Internetovém portálu; Podmínky poskytování a užívání uživatelského účtu naleznete zde https://klient.kolikmam.cz/TermConditionsUserAccount;

Článek 2 - Úvodní ustanovení

2.1    Tyto Podmínky služeb REPI upravují vzájemná práva a povinnosti REPI a Uživatele vyplývající z jejich vzájemného vztahu založeného žádostí Uživatele o poskytnutí informací o zpracování jeho osobních údajů v REPI podle ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Žádost“). 

2.2  REPI si vyhrazuje právo znění Podmínek služeb REPI jednostranně měnit, o čemž bude informovat Uživatele zprávou zaslanou na adresu elektronické pošty, kterou uvedl ve Smlouvě o uživatelském účtu, nejpozději patnáct dní přede dnem účinnosti změny Podmínek služeb REPI. V případě, že Uživatel se změnou Podmínek služeb REPI nesouhlasí, je oprávněn službu vypovědět ve výpovědní lhůtě jednoho měsíce. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti, které vznikly po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek Výpisu REPI.

Článek 3 - REPI

3.1    REPI je subjektem, který zajišťuje a zprostředkovává vzájemné informování uživatelů Registru REPI o údajích vypovídajících o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti jejich klientů a v rámci výkonu této činnosti provozuje REPI. V rámci Registru REPI existuje Negativní registr REPI, který obsahuje informace o závazcích klientů po splatnosti a dále Pozitivní registr REPI, který nad rámec informací Negativního registru REPI obsahuje také informace o závazcích, u kterých nedošlo k prodlení a o potenciálních závazcích klienta, tj. pozitivní platební historii klienta. Informace o REPI, jeho základním účelu, uživatelích a jeho obsahu jsou obsaženy v dokumentu Informační memorandum Registru REPI.

3.2    REPI jako provozovatel Registru REPI a správce osobních údajů v Registru REPI je podle ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů povinen na žádost subjektu údajů, tj. Uživatele, poskytnout Uživateli kopii zpracovávaných osobních údajů ve formě výpisu z databáze Registru REPI, a to jednou za běžný rok bezplatně, jinak za úhradu věcných nákladů (dále jen „Výpis“). 

Článek 4 - Žádost

4.1    Žádost o poskytnutí Výpisu může Uživatel podat prostřednictvím svého Uživatelského účtu.

4.2    Spolu s Žádostí budou REPI předány i identifikační údaje Uživatele tak, jak jsou uvedeny v profilu jeho Uživatelského účtu. Uživatel odpovídá za to, že tyto údaje jsou úplné, správné a pravdivé. REPI je oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele.

4.3    Jestliže REPI zjistí, že údaje poskytnuté mu s Žádostí nejsou úplné, pravdivé a/nebo správné, informuje o tom bezodkladně Uživatele a jeho Žádost má právo odmítnout.

4.4    Uživatel může požádat o poskytnutí Výpisu v elektronické formě (ve formátu PDF podepsaném elektronicky podle zvláštních právních předpisů) a/nebo listinné formě. 

4.5    Uživatel může Žádostí požadovat poskytnutí vždy jen jednoho Výpisu.

Článek 5 - Výpis

5.1    Výpis obsahuje strukturované informace o Uživateli obsažené a zpracovávané v Registru REPI v souladu s Informačním memorandem Registru REPI.

5.2    REPI poskytne Výpis Uživateli, jestliže mu byla doručena Žádost Uživatele obsahující úplné, pravdivé a správné informace v souladu s těmito Podmínkami služeb REPI.

5.3    V případě nedostupnosti Webového portálu www.kolikmam.cz REPI není schopno Výpis Uživateli poskytnout.

5.4    Výpis bude poskytnut v některé ze dvou forem, které si Uživatel zvolí (elektronická nebo listinná).

5.5    Elektronický Výpis bude Uživateli doručen na jeho Uživatelský účet nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek[1]. Doručení listinného Výpisu zajistí REPI prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) do vlastních rukou Uživatele případně je tento předán Uživateli osobně v Klientském centru. V případě, že si Uživatel zvolil listinnou formu Výpisu, bude mu Výpis předán za úhradu poplatku (zásilka bude zaslána tzv. na dobírku do vlastních rukou).

Článek 6 - Reklamace údajů ve Výpisu

6.1    Jestliže Uživatel zjistí, že Výpis obsahuje údaje nepravdivé nebo nepřesné, je oprávněn tuto skutečnost sdělit REPI a požadovat po REPI opravu těchto údajů. Takové zjištění neopravňuje Uživatele k vrácení Výpisu zpět REPI a nepůsobí ani vznik nároku Uživatele na vrácení uhrazeného poplatku za Výpis. 

6.2    Pro oznámení zjištění nepravdivých či nepřesných údajů a pro požadavek o jejich opravu je Uživatel povinen použít formulář „Žádost o opravu“  a tento buď osobně doručit REPI (do Klientského centra, jak je identifikováno v rámci Informačního memoranda Registru REPI), nebo ji zaslat REPI prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) či elektronicky prostřednictvím svého Uživatelského účtu.

6.3    Žádost o opravu musí být úplně, správně a pravdivě vyplněna a podepsána Uživatelem. Týká-li se žádost opravy osobních údajů Uživatele, musí být v případě jejího zasílání poštou opatřena úředně ověřeným podpisem Uživatele.

6.4    REPI odpoví na Žádost o opravu Uživateli ve lhůtě třiceti dní ode dne, kdy mu byla Žádost o opravu doručena, a to způsobem, který si v Žádosti o opravu Uživatel sám stanoví.

Článek 7 - Subjekt mimosoudního řešení sporů

7.1 V případě vzniku sporu ze Smlouvy o uživatelském účtu www.kolikmam.cz, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2,
e-mail:
adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz.

7.2 Uživatel může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Článek 8 - Kontaktní údaje Klientského centra

Kontaktní údaje Klientského centra:

a.    E-mail: helpdesk@kolikmam.cz; klient@crif.com
b.    ID datové schránky: R4QDCBE
c.    Telefon: 844 111 777
d.    Adresa: Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4[1] V souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.