PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ služeb hlídám si, kolik mÁm a VÝPISU INFORMACÍ Z NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (DÁLE JEN „PODMÍNKY služeb NRKI“) PLATNÉ OD 1.7.2019

Článek 1 – Pojmy

Není-li uvedeno jinak, mají níže uvedené pojmy pro účely těchto Podmínek služeb NRKI následující význam:

CNCB“ znamená sdružení CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., IČO: 712 36 384, se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka L 58499;

Internetový portál“ znamená internetový portál provozovaný společností CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 262 12 242, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6853, na adrese www.kolikmam.cz;

Nebankovní registr klientských informací“ nebo také „NRKI“ je společná databáze údajů vytvořená na základě informací, které si vzájemně poskytují věřitelské subjekty (zejména leasingové společnosti, společnosti poskytující spotřebitelské úvěry, faktoringové společnosti, včetně některých bank) za účelem snížení rizik, zefektivnění plnění povinností, vyplývajících z právních předpisů směřujících k ochraně spotřebitele a zvýšení kvality nabízených produktů;

„obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES;

Služba“ znamená službu HLÍDÁM SI, KOLIK MÁM, která slouží k ochraně před zneužitím identity k úvěrovým podvodům v reálném čase. Jejím úkolem je upozorňovat Uživatele na různé situace, které mohou nastat v NRKI. Pokud dochází na datech Uživatele k vybraným změnám, je o nich informován prostřednictvím webového rozhraní www.kolikmam.cz, a to vždy po přihlášení do klientské zóny portálu, e-mailem nebo prostřednictvím SMS. Vždy záleží na volbě Uživatele.

Uživatel“ znamená fyzickou osobu, která má zřízený Uživatelský účet na Internetovém portálu za účelem využití služeb a produktů zde nabízených;

Uživatelský účet“ znamená uživatelské rozhraní webového rozhraní www.kolikmam.cz, jehož prostřednictvím má Uživatel přístup ke službám a produktům nabízeným na Internetovém portálu; Podmínky poskytování a užívání uživatelského účtu naleznete zde https://klient.kolikmam.cz/TermConditionsUserAccount;

 

Článek 2 - Úvodní ustanovení

2.1    Tyto Podmínky služeb NRKI upravují vzájemná práva a povinnosti CNCB a Uživatele vyplývající z jejich vzájemného vztahu založeného žádostí Uživatele o poskytnutí informací o zpracování jeho osobních údajů v NRKI podle ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Žádost“). 

2.2  CNCB si vyhrazuje právo znění Podmínek služeb NRKI jednostranně měnit, o čemž bude informovat Uživatele zprávou zaslanou na adresu elektronické pošty, kterou uvedl ve Smlouvě o uživatelském účtu, nejpozději patnáct dní přede dnem účinnosti změny Podmínek služeb NRKI. V případě, že Uživatel se změnou Podmínek služeb NRKI nesouhlasí, je oprávněn Službu vypovědět ve výpovědní lhůtě jednoho měsíce. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti, které vznikly po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek Výpisu NRKI. Uživatel nemá nárok na vrácení již uhrazeného Poplatku za Službu.

Článek 3 - NRKI, Výpis a Služba

3.1    CNCB je subjektem, který zajišťuje a zprostředkovává vzájemné informování věřitelských subjektů o údajích vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, jejich klientů a v rámci výkonu této činnosti provozuje NRKI. Informace o NRKI, jeho základním účelu, uživatelích a jeho obsahu jsou obsaženy v dokumentu Informační memorandum NRKI.

3.2    CNCB jako provozovatel NRKI a správce osobních údajů v NRKI je podle ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů povinno na žádost subjektu údajů, tj. Uživatele, poskytnout Uživateli kopii zpracovávaných osobních údajů ve formě výpisu z databáze NRKI, a to jednou za běžný rok bezplatně, jinak za úhradu věcných nákladů (dále jen „Výpis“). 

Článek 4 - Žádost

4.1    Žádost o poskytnutí Výpisu a/nebo Služby může Uživatel podat prostřednictvím svého Uživatelského účtu.

4.2    Spolu s Žádostí budou CNCB předány i identifikační údaje Uživatele tak, jak jsou uvedeny v profilu jeho Uživatelského účtu. Uživatel odpovídá za to, že tyto údaje jsou úplné, správné a pravdivé. CNCB je oprávněno zpracovávat osobní údaje Uživatele.

4.3    Jestliže CNCB zjistí, že údaje poskytnuté mu s Žádostí nejsou úplné, pravdivé a/nebo správné, informuje o tom bezodkladně Uživatele a jeho Žádost má právo odmítnout.

4.4    Uživatel může požádat o poskytnutí Výpisu v elektronické formě (ve formátu PDF podepsaném elektronicky podle zvláštních právních předpisů) a/nebo listinné formě. 

4.5    Uživatel může Žádostí požadovat poskytnutí vždy jen jednoho Výpisu.

4.6 Uživatel bude prostřednictvím Služby upozorněn formou SMS, e-mailem nebo v uživatelském rozhraní webového rozhraní www.kolikmam.cz v případě vzniku jakékoli z následujících situací:

a) ze strany věřitelského subjektu je jménem Uživatele podána nová žádost do NRKI, neboť s Uživatelem jedná o uzavření nového smluvního vztahu nebo již věřitelský subjekt uzavřel s Uživatelem smlouvu;

b) splátka po splatnosti u některého ze splátkových produktů;

c) negativní status typu – zesplatněno, odpis pohledávky, soudní vymáhání, prodej třetí osobě, pojistná událost, vypovězená smlouva s předmětem financování odebrán, neodebrán, nenalezen;

d) změna fáze kontraktu – v případě smluvních vztahů (smluv resp. kontraktů), kdy se ze žádosti stane existující kontrakt, z existujícího ukončený nebo ukončený předčasně při doplacení spotřebitelského či jiného úvěru apod.;

e) archivace kontraktu – informování o zarchivování informací v NRKI po uplynutí lhůty čtyř let od končení smluvního vztahu mezi Uživatelem a věřitelským subjektem, resp. pokud nebyla smlouva o úvěrový produkt s Uživatelem uzavřena, pak takové žádosti jsou zarchivovány po uplynutí lhůty šesti měsíců od ode dne podání žádosti Uživatele o uzavření příslušné smlouvy (kontraktu).

4.7 V souladu s Podmínkami služeb NRKI je Služba poskytovaná Uživateli po dobu dvanácti měsíců od data Žádosti a zaplacení poplatku za užívání Služby (dále jen „Poplatek za Službu“). Pokud Uživatel v průběhu lhůty dvanácti měsíců podle věty první požádá o ukončení Služby osobně v Klientském centru NRKI nebo deaktivací v uživatelském rozhraní webového rozhraní www.kolikmam.cz, bude poskytování Služby ukončeno k datu podání žádosti o ukončení Služby. Uživatel nemá nárok na vrácení již uhrazeného Poplatku za Službu. Uživatel je oprávněn užívání Služby prodloužit o dalších dvanáct měsíců, a to i opakovaně tak, že zaplatí Poplatek za Službu na další období dvanácti měsíců. V tomto případě platí pro Uživatele znění Podmínek služeb NRKI k datu prodloužení poskytování Služby.

Článek 5 - Výpis

5.1    Výpis obsahuje strukturované informace o Uživateli obsažené a zpracovávané v NRKI v souladu s Informačním memorandem NRKI.

5.2    CNCB poskytne Výpis Uživateli, jestliže mu byla doručena Žádost Uživatele obsahující úplné, pravdivé a správné informace v souladu s těmito Podmínkami služeb NRKI.

5.3    V případě nedostupnosti Webového portálu www.kolikmam.cz CNCB není schopno Výpis Uživateli poskytnout.

5.4    Výpis bude poskytnut v některé ze dvou forem, které si Uživatel zvolí (elektronická nebo listinná).

5.5    Elektronický Výpis bude Uživateli doručen na jeho Uživatelský účet nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek[1]. Doručení listinného Výpisu zajistí CNCB prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) do vlastních rukou Uživatele případně je tento předán Uživateli osobně v Klientském centru. V případě, že si Uživatel zvolil listinnou formu Výpisu, bude mu Výpis předán za úhradu poplatku (zásilka bude zaslána tzv. na dobírku do vlastních rukou).

Článek 6 - Reklamace údajů ve Výpisu a údajů poskytnutých prostřednictvím Služby

6.1    Jestliže Uživatel zjistí, že Výpis a/nebo informace poskytované prostřednictvím Služby obsahuje údaje nepravdivé nebo nepřesné, je oprávněn tuto skutečnost sdělit CNCB a požadovat po CNCB opravu těchto údajů. Takové zjištění neopravňuje Uživatele k vrácení Výpisu zpět CNCB a nepůsobí ani vznik nároku Uživatele na vrácení uhrazeného poplatku za Výpis. 

6.2    Pro oznámení zjištění nepravdivých či nepřesných údajů a pro požadavek o jejich opravu je Uživatel povinen použít formulář „Žádost o opravu“  a tento buď osobně doručit CNCB (do Klientského centra NRKI, jak je identifikováno v rámci Informačního memoranda NRKI), nebo ji zaslat CNCB prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) či elektronicky prostřednictvím svého Uživatelského účtu.

6.3    Žádost o opravu musí být úplně, správně a pravdivě vyplněna a podepsána Uživatelem. Týká-li se žádost opravy osobních údajů Uživatele, musí být v případě jejího zasílání poštou opatřena úředně ověřeným podpisem Uživatele.

6.4    CNCB odpoví na Žádost o opravu Uživateli ve lhůtě třiceti dní ode dne, kdy mu byla Žádost o opravu doručena, a to způsobem, který si v Žádosti o opravu Uživatel sám stanoví.

Článek 7 - Subjekt mimosoudního řešení sporů

7.1 V případě vzniku sporu ze Smlouvy o uživatelském účtu www.kolikmam.cz, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz.

7.2 Uživatel může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Článek 8 - Kontaktní údaje Klientského centra

Kontaktní údaje Klientského centra:

a.    E-mail: helpdesk@kolikmam.cz; klient@crif.com
ID datové schránky: R4QDCBE
b.    Telefon: 844 111 777
c.    Adresa: Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4

 [1] V souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.