PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB HLÍDÁM SI, KOLIK MÁM A VÝPISU INFORMACÍ Z BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (DÁLE JEN „PODMÍNKY SLUŽEB BRKI“) PLATNÉ OD 1.7.2019

Článek 1 – Pojmy

Není-li uvedeno jinak, mají níže uvedené pojmy pro účely těchto Podmínek služeb BRKI  následující význam:

„Bankovní registr klientských informací“ nebo také „BRKI“ je společná databáze údajů vytvořená na základě informací, které si vzájemně poskytují banky o smluvních (úvěrových) vztazích mezi bankami a jejich klienty;

„CBCB“ znamená společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., IČO: 261 99 696, se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6735;

„Internetový portál“ znamená internetový portál provozovaný společností CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., se sídlem na Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 262 12 242, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6853, na adrese www.kolikmam.cz;

„obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

„Služba“ znamená službu HLÍDÁM SI, KOLIK MÁM, která slouží k ochraně před zneužitím identity k úvěrovým podvodům v reálném čase. Jejím úkolem je upozorňovat Uživatele na různé situace, které mohou nastat v NRKI. Pokud dochází na datech Uživatele k vybraným změnám, je o nich informován prostřednictvím webového rozhraní www.kolikmam.cz, a to vždy po přihlášení do klientské zóny portálu, e-mailem nebo prostřednictvím SMS. Vždy záleží na volbě Uživatele.

„Uživatel“ znamená fyzickou osobu, která má zřízený Uživatelský účet na Internetovém portálu za účelem využití služeb a produktů zde nabízených;

„Uživatelský účet“ znamená uživatelské rozhraní webového rozhraní www.kolikmam.cz, jehož prostřednictvím má Uživatel přístup ke službám a produktům nabízeným na Internetovém portálu; Podmínky poskytování a užívání Uživatelského účtu naleznete zde  https://klient.kolikmam.cz/TermConditionsUserAccount;

„Zákon o bankách“ znamená zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů;

 

Článek 2 - Úvodní ustanovení

2.1    Tyto Podmínky služeb BRKI upravují vzájemná práva a povinnosti CBCB a Uživatele vyplývající z jejich vzájemného vztahu založeného žádostí Uživatele o poskytnutí informací o zpracování jeho osobních údajů v BRKI podle ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Žádost“). 

2.2    CBCB si vyhrazuje právo znění Podmínek služeb BRKI jednostranně měnit, o čemž bude informovat Uživatele zprávou zaslanou na adresu elektronické pošty, kterou uvedl ve Smlouvě o uživatelském účtu, nejpozději patnáct dní přede dnem účinnosti změny Podmínek služeb BRKI. V případě, že Uživatel se změnou Podmínek služeb BRKI nesouhlasí, je oprávněn Službu vypovědět ve výpovědní lhůtě jednoho měsíce. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti, které vznikly po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek služeb BRKI. Uživatel nemá nárok na vrácení již uhrazeného Poplatku za Službu.

Článek 3 - BRKI, Výpis a Služba

 3.1    CBCB je společností, která v souladu s ustanovením § 38a Zákona o bankách zajišťuje a zprostředkovává vzájemné informování bank o bonitě a důvěryhodnosti jejich klientů a za tímto účelem shromažďuje údaje od bank, obstarává jejich zpracování a provozuje BRKI vytvořený na základě těchto údajů. Informace o BRKI, jeho základním účelu, uživatelích a jeho obsahu jsou obsaženy v dokumentu Informační memorandum BRKI.

3.2    CBCB jako provozovatel BRKI a zpracovatel osobních údajů v BRKI je podle ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů povinna na žádost subjektu údajů, tj. Uživatele, poskytnout Uživateli kopii zpracovávaných osobních údajů ve formě výpisu z databáze BRKI, a to jednou za běžný rok bezplatně, jinak za úhradu věcných nákladů (dále jen „Výpis“). 

3.3     Služba je zaměřena na ochranu Uživatele před zneužitím jeho totožnosti k úvěrovým podvodům a dále umožňuje, aby byl Uživatel upozorněn pro případ, že vznikne jakákoli ze situací podle článku 4.6 Podmínek služeb BRKI.

Článek 4 - Žádost

4.1    Žádost o poskytnutí Výpisu a/nebo Služby může Uživatel podat prostřednictvím svého Uživatelského účtu.

4.2    Spolu se Žádostí budou CBCB předány i identifikační údaje Uživatele tak, jak jsou uvedeny v profilu jeho Uživatelského účtu. Uživatel odpovídá za to, že tyto údaje jsou úplné, správné a pravdivé.

4.3    Jestliže CRIF CZ zjistí, že údaje poskytnuté jí s Žádostí nejsou úplné, pravdivé a/nebo správné, informuje o tom bezodkladně Uživatele a jeho Žádost má právo odmítnout.

4.4    Uživatel může požádat o poskytnutí Výpisu v elektronické formě (ve formátu PDF podepsaném elektronicky podle zvláštních právních předpisů) a/nebo listinné formě.

4.5    Uživatel může Žádostí požadovat poskytnutí vždy jen jednoho Výpisu. 

4.6     Uživatel bude prostřednictvím Služby upozorněn formou SMS, e-mailem nebo v uživatelském rozhraní webového rozhraní www.kolikmam.cz v případě vzniku jakékoliv z následujících situací:

a) ze strany banky je jménem Uživatele podána nová žádost do BRKI, neboť s Uživatelem jedná o uzavření nového smluvního (úvěrového) vztahu nebo již banka uzavřela s Uživatelem smlouvu;

b) splátka po splatnosti u některého ze splátkových produktů (hypotéka, úvěr ze stavebního spoření, splátková kreditní karta, koupě na splátky, osobní, spotřební, investiční a provozní úvěr);

c) negativní status typu - zesplatněno, odpis pohledávky, soudní vymáhání, prodej třetí osobě, pojistná událost, vypovězená smlouva s předmětem financování odebrán, neodebrán, nenalezen;

d) změna fáze kontraktu – v případě smluvních vztahů (smluv resp. kontraktů), kdy se ze žádosti stane existující kontrakt, z existujícího ukončený nebo ukončený předčasně při doplacení spotřebitelského či jiného úvěru apod.;

e) archivace kontraktu – informování o zarchivování informací v BRKI po uplynutí lhůty čtyř let od končení smluvního vztahu mezi Uživatelem a bankou, resp. pokud nebyla smlouva o úvěrový produkt s Uživatelem uzavřena, pak takové žádosti jsou zarchivovány po uplynutí lhůty jednoho roku od ode dne podání žádosti Uživatele o uzavření příslušné smlouvy (kontraktu).

 

4.7    V souladu s Podmínkami služeb BRKI je Služba poskytovaná Uživateli po dobu dvanácti měsíců od data Žádosti a zaplacení poplatku za užívání Služby (dále jen "Poplatek za Službu"). Pokud Uživatel v průběhu lhůty dvanácti měsíců podle věty první požádá o ukončení Služby osobně v Klientském centru BRKI nebo deaktivací v uživatelském rozhraní webového rozhraní www.kolikmam.cz, bude poskytování Služby ukončeno k datu podání žádosti o ukončení Služby. Uživatel nemá nárok na vrácení již uhrazeného Poplatku za Službu. Uživatel je oprávněn užívání Služby prodloužit o dalších dvanáct měsíců, a to i opakovaně tak, že zaplatí Poplatek za Službu na další období dvanácti měsíců. V tomto případě platí pro uživatele znění Podmínek služeb BRKI k datu prodloužení poskytování Služby.

Článek 5 - Výpis

5.1    Výpis obsahuje strukturované informace o Uživateli obsažené a zpracovávané v BRKI v souladu s Informačním memorandem BRKI.

5.2    CBCB poskytne Výpis Uživateli, jestliže jí byla doručena Žádost Uživatele obsahující úplné, pravdivé a správné informace v souladu s těmito Podmínkami služeb BRKI.

5.3    V případě nedostupnosti Webového portálu www.kolikmam.cz CBCB není schopna Výpis Uživateli poskytnout.

5.4    Výpis bude poskytnut v některé ze dvou forem, které si Uživatel zvolí (elektronická nebo listinná).

5.5    Elektronický Výpis bude Uživateli doručen na jeho Uživatelský účet nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek[1]. Doručení listinného Výpisu zajistí CBCB prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) do vlastních rukou Uživatele případně je tento předán Uživateli osobně v Klientském centru. V případě, že si Uživatel zvolil listinnou formu Výpisu, bude mu Výpis předán za úhradu poplatku (zásilka bude zaslána tzv. na dobírku). 

Článek 6 - Reklamace údajů ve Výpisu a údajů poskytnutých prostřednictvím Služby

6.1    Jestliže Uživatel zjistí, že Výpis a/nebo informace poskytované prostřednictvím Služby obsahují údaje nepravdivé nebo nepřesné, je oprávněn tuto skutečnost sdělit CBCB a požadovat po CBCB opravu těchto údajů. Takové zjištění neopravňuje Uživatele k vrácení Výpisu zpět CBCB a nepůsobí ani vznik nároku Uživatele na vrácení uhrazeného poplatku za Výpis nebo Službu.

6.2    Pro oznámení zjištění nepravdivých či nepřesných údajů a pro požadavek o jejich opravu je Uživatel povinen použít formulář „Žádost o opravu“  a tento buď osobně doručit CBCB (do Klientského centra BRKI, jak je identifikováno v rámci Informačního memoranda BRKI), nebo ji zaslat CBCB prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) či elektronicky prostřednictvím svého Uživatelského účtu.

6.3    Žádost o opravu musí být úplně, správně a pravdivě vyplněna a podepsána Uživatelem. Týká-li se žádost opravy osobních údajů Uživatele, musí být v případě jejího zasílání poštou opatřena úředně ověřeným podpisem Uživatele.

6.4    CBCB odpoví na Žádost o opravu Uživateli ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy jí byla Žádost o opravu doručena, a to způsobem, který si v Žádosti o opravu Uživatel sám stanoví.

Článek 7 - Subjekt mimosoudního řešení sporů

7.1 V případě vzniku sporu ze Smlouvy o uživatelském účtu www.kolikmam.cz, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz.

7.2 Uživatel může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článek 8 - Kontaktní údaje Klientského centra

Kontaktní údaje Klientského centra:

a.    E-mail: helpdesk@kolikmam.cz;
b.    Telefon: 844 111 777
c.    Adresa: Štětkova 1638/18, Nusle, Praha 4, 140 00.    [1] V souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.